Garantii
 
INCOGNITO toodetele kehtib ühe (1) aastane garantii. Garantiitähtaeg algab toote ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtib tingimusel, et toote paigaldamisel on järgitud paigaldusjuhendit ning toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt ja hooldatud vastavalt kasutus- ja hooldusjuhenditele.

Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peab ostja garantiiajal ilmnenud defektidest teavitama INCOGNITO-t (OÜ Tuleviku Tegijad) hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates defekti ilmnemisest. Defektist tuleb teatada kirjalikult e-posti aadressil garantii@linnalegendid.ee. Teates tuleb ära näidata defektse toote või toote detaili nimetus ja vea kirjeldus. Teatele peab olema lisatud INCOGNITO poolt saadud saateleht või muu toote ostu tõendav dokument, millel on märgitud ostmise või üleandmise kuupäev ja ostetud toote nimetus. INCOGNITO-l on õigus nõuda ostjalt defektse toote ettenäitamist või defekti visuaalset kinnitust fotojäädvustuse näol.

Garantii ei laiene toote loomulikule kulumisele, samuti naturaalspooniga kaetud toodete puidu tekstuuri ja värvitooni erinevustele. Garantii ei laiene mehaanilistele vigastustele, vee- ja kuumakahjustustele.

Garantii katkeb kui:
  • toodet on garantiiaja jooksul ostja või kolmandate isikute poolt remonditud ilma INCOGNITO eelneva kirjaliku nõusolekuta;
  • toodet on täiendatud INCOGNITO poolt mitte ettenähtud detailidega;
  • toote vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitsemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.
Garantiiaja jooksul parandab või asendab INCOGNITO kõik defektsed detailid või toote esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul teate kättesaamisest arvates. Defektse toote transpordi selle parandamiseks või asendamiseks korraldab INCOGNITO omal kulul juhul, kui defekti eest vastutab vastavalt garantiitingimustele INCOGNITO. Asendatud ja parandatud toodetele kehtivad garantiitingimused nagu uutele toodetele. Garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Juhul, kui garantiitaotlus pole õigustatud, ei kanna INCOGNITO remondi ja vahetatavate detailidega seotud kulusid. Lahkarvamuste korral tellitakse sõltumatu ekspertiis, mille maksumuse hüvitab kahju põhjustanud pool.

Konsultatsioon: äripäeviti 9-17 telefonil 6446 540
Tellimine: tellimus@linnalegendid.ee
Pretensioonid: garantii@linnalegendid.ee
Liitu ja säästa
Telli uudiskiri